دوره های حضوری مجید صادقی :

دوره های مجازی مجید صادقی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.