دوره های حضوری صدف پورهاشم :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.