دوره های حضوری پرویز قشنگ زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.