دوره های حضوری رامین رحیم زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.