دوره های حضوری پیمان پاسبانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.