دوره های حضوری محمد حسن نوروزیان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.