دوره های حضوری محمدرضا معصومي اردكاني :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.