دوره های حضوری مهشید مجیدیان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی مهشید مجیدیان :