دوره های حضوری منیره فکرتی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.