دوره های حضوری سجاد افراخته :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.