دوره های حضوری نفیسه بیک خورمیزی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی نفیسه بیک خورمیزی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.