دوره های حضوری معصومه اسماعیلی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.