دوره های حضوری مهرداد نورمحمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.