دوره های حضوری علیرضا خاطری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.