دوره های حضوری مصطفی مزرعتی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.