دوره های حضوری هاشم خانزاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.