دوره های حضوری حوریه موحدیان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.