دوره های حضوری فاطمه نوروزی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.