دوره های حضوری مهدی ایمانی زاده :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.