دوره های حضوری جواد کیانی هرچگانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.