دوره های حضوری عمادالدین جعفری طهرانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.