دوره های حضوری رضا دهقانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.