دوره های حضوری علی اکبر معینی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.