دوره های حضوری سید علی هاشمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.