دوره های حضوری علی شایانفر :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.