دوره های حضوری معصومه محمودی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.