دوره های حضوری امیرحسین سعیدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.