دوره های حضوری عبد الرضا خدایی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.