دوره های حضوری امیر حسین صالحی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.