دوره های حضوری فاطمه احمدی فر :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.