دوره های مرتبط

3as0
خبرگان رهبری – رهبری شورایی یا فردی
استاد : موسسه طلوع

زمان کلاس : پنجشنبه 29 بهمن ماه

تعداد جلسات : 4 ساعت

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
70-cource22
آموزش نویسندگی (ادبیات داستانی) – بهار 95
استاد : محمد رضا سرشار

زمان کلاس : شنبه 16:30 الی 19:30

تعداد جلسات : 8 هفته - شروع دوره 21 فروردین

حضوری : غیر فعال
مجازی : 500,000 ریال