دوره های حضوری مهدی حسن اصل :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.