دوره های حضوری جعفر فرجی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی جعفر فرجی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.