دوره های حضوری علیرضا عباسی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی علیرضا عباسی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.