نمایش تمام دوره های موضوعی جریان شناسی

جریان شناسی احزاب در ایران موسسه طلوع
جریان شناسی احزاب در ایران
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بررسی ساختار نظام پادشاهی انگلستان موسسه طلوع
بررسی ساختار نظام پادشاهی انگلستان
موسسه طلوع

تابستان 97

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جریان شناسی گروه های تکفیری و داعش – تابستان 96 صفاءالدین تبرائیان
جریان شناسی گروه های تکفیری و داعش – تابستان 96
صفاءالدین تبرائیان

دوشنبه ها - 16:30 الی 18:30 (شروع:16مردادماه)

4 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال