مجموعه دوره های مشترک موسسه طلوع با سایر موسسات و مجموعه ها


کلیات فعالیت فرهنگی در فضای مجازی موسسه طلوع
کلیات فعالیت فرهنگی در فضای مجازی
موسسه طلوع

مجازی

7 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : 400,000 ریال
آموزش مهارت های رسانه ای مقدماتی – استان قم موسسه طلوع
آموزش مهارت های رسانه ای مقدماتی – استان قم
موسسه طلوع

پنج شنبه - 9 تا 15

21 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بایسته های رسانه تراز انقلاب اسلامی در مواجهه با جبهه معارض – استان خراسان رضوی موسسه طلوع
بایسته های رسانه تراز انقلاب اسلامی در مواجهه با جبهه معارض – استان خراسان رضوی
موسسه طلوع

مرداد و شهریور ماه 93

18 جلسه، 9 هفته، پنج شنبه ها

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
تمدن اسلامی فرصت ها و چالش های داخلی و جهانی – استان مازندران موسسه طلوع
تمدن اسلامی فرصت ها و چالش های داخلی و جهانی – استان مازندران
موسسه طلوع

چهارشنبه پنج شنبه و جمعه - 4 و 5 و 6 تیر

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
آموزش کارگاهی سواد رسانه ای – استان اصفهان موسسه طلوع
آموزش کارگاهی سواد رسانه ای – استان اصفهان
موسسه طلوع

7 هفته، پنج شنبه ها

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
نشست تخصصی تبلیغ و جمعیت موسسه طلوع
نشست تخصصی تبلیغ و جمعیت
موسسه طلوع

پنج شنبه 1 خرداد

5 جلسه کلاس

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی موسسه طلوع
همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی
موسسه طلوع

مجازی

همایش 2 روزه

حضوری : غیر فعال
مجازی : 200,000 ریال