دوره های حضوری بهزاد توفیق فر :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی بهزاد توفیق فر :