دوره های حضوری سید امیر رضوی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.