دوره های حضوری رضا صادقی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.