دوره های حضوری نفیسه نوری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی نفیسه نوری :