دوره های حضوری مهدی سلطانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی مهدی سلطانی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.