دوره های حضوری مهدی کردفیروزجایی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.