دوره های حضوری میم قاف :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.