دوره های حضوری مسعود سلطانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.