دوره های حضوری خدیجه بیات :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.