دوره های حضوری جواد برزانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.