دوره های حضوری فرزانه جلیلیان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.