دوره های حضوری شیما علیخانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.