دوره های حضوری علی معدن نژاد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.