دوره های حضوری محمد صادق شریفی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی محمد صادق شریفی :